V.K.Scientific Equipment Co., Ltd.
6 Tran Thien Chanh St. Dist. 10, Ho Chi Minh City

TEL: 84-8-8625215
FAX: 84-8-8627563
Contact:
Mr. Ngyuyen Nhan Tam